DISCLAIMER

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door de BVBA Seculares met maatschappelijke zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver,  Liersesteenweg 96,  ondernemingsnummer 0502.560.067 RPR Mechelen, e-mail info@seculares.be 

Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Deze website heeft uitsluitend tot doel het verstrekken van informatie. De inlichtingen over financiële diensten en producten vermeld op deze website of waarnaar verwezen wordt, zijn van algemene aard. Ze vormen in geen geval een publiek aanbod, uitnodiging of aanbeveling tot sparen of beleggen. Deze website zet de gebruiker niet aan tot de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van enig financieel product.

Evenmin handelt het op deze website over persoonlijke voorstellen tot het afsluiten van verzekeringsovereenkomsten, over individuele raad over financiële planning of over gepersonaliseerde aanbevelingen op het vlak van verzekeringsbemiddelingsdiensten, successieplanning, fiscaliteit, pensioenvorming, vastgoedinvesteringen of vennootschapsstructuren. Kortom, de informatie op deze website is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en dus in geen geval als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De teksten zijn met de meeste zorg samengesteld. De juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de verstrekte informatie is evenwel niet gegarandeerd. De informatie en opinies weergegeven op deze website kunnen op ieder ogenblik wijzigen zonder voorafgaande verwittiging.

Deze website richt zich in essentie tot particulieren, zelfstandigen, ondernemers en vrije beroepen. Hoewel Seculares iedere mogelijke inspanning heeft gedaan opdat de informatie vermeld op deze website op datum van publicatie correct en volledig is, zal Seculares geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden - noch tegenover de gebruiker van de website, noch tegenover iedere derde - wat betreft accuraatheid, betrouwbaarheid en/of volledigheid van de verstrekte informatie. In geen geval zal Seculares direct of indirect verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor enig gebrek of onvolledigheid wat betreft de verstrekte informatie als gevolg van technische problemen of fouten zoals bv. fouten in de transmissie, technische mankementen, onderbrekingen, storingen door derden enz.

Seculares zal evenminop enige manier aansprakelijk kunnen gesteld worden voor enige directe, indirecte, bijzondere of buitengewone schade of verlies geleden als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de informatie vervat in deze website of als gevolg van het gebruik van deze informatie in verband met de risico’s eigen aan financiële diensten, concepten, producten en transacties, inzake verzekeringen, inzake de implementatie van juridische of fiscale adviezen of de aanschaf en verhandeling van immobiliën..

Deze website bevat geen investeringsaanbod, noch een verzoek of uitnodiging tot het kopen van of intekenen op een belegging in om het even welke jurisdictie. 

De rendementsverwachtingen of in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst, maar dienen alleen ter illustratie. De waarde van beleggingen kan zowel stijgen als dalen. De publicatie op deze website verleent geen rechten.

De volledige inhoud van deze website is onderhevig aan copyright (alle rechten voorbehouden). Gebruikers kunnen individuele pagina’s downloaden of uitprinten op voorwaarde dat noch de copyright waarschuwingen, noch enig beschermd wettelijk merk, worden weggelaten.

De reproductie van de informatie op deze website, de transmissie op gelijk welke wijze, het gebruik van of creatie van een link naar een gedeelte of naar het geheel van deze website voor publieke, commerciële of privédoeleinden, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ontwerper van deze website en/of van Seculares. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden.

Het gebruik van de diensten en informatie van Seculares houdt in dat de bezoeker van www.seculares.be zich stilzwijgend akkoord verklaart met de hierboven vermelde gebruiksvoorwaarden. Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet afdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-afdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.

Uw toegang tot, bezoek of gebruik van deze website en zijn algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement bevoegd waar Seculares BVBA haar maatschappelijke zetel heeft gevestigd.

Conform de wet betreffende de verzekeringen van 4 april 2014 (in werking getreden op 1 november 2014, laatste update: wet van 18 april 2017) is Seculares BVBA toegetreden tot de buitengerechtelijke klachtenregeling. Deze laatste wordt waargenomen door de vzw Ombudsdienst Verzekeringen, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71, fax 02 547 59 75, e-mail info@ombudsman.as , website www.ombudsman.as 

Seculares BVBA is als verzekeringsmakelaar geregistreerd bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) onder het nummer 112024 A.

De kantoren van de FSMA zijn gevestigd in de Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel, tel. 02 220 51 35, e-mail itp@fsma.be